Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20146r.(Dz. Urz. UE L z 2016r. 119), informujemy, iż Urząd Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 przetwarza Państwa dane osobowe imię, nazwisko, drugie nazwisko, pesel, miejsce urodzenia w celu umożliwienia głosowania elektronicznego w Kobylnickim Budżecie Obywatelskim 2019.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych tj. wzięcia udziału
w głosowaniu elektronicznym w Kobylnickim Budżecie Obywatelskim.

W świetle powyższego informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kobylnica,

76-251 Kobylnica, ul. Głowna 20, tel. 59 842 90 70-71,

fax. 59 842 90 72, e-mail: kobylnica@kobylnica.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Kobylnica, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem  e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu,
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
4. Urząd udostępnia Pana dane tylko podmiotom, którym jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy).
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizacji przez administratora zadań wynikających z Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1875 ze zm.)
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania obowiązku prawnego związanego z realizacja zadania nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania tj. przez okres 5 lat.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, wynika jednakże z obowiązków określonych przepisami prawa.
11. Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Pani/Pana danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/Pana danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Pani/Pana dane i na Pani/Pana żądanie. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pani/Pana danych przed cofnięciem takiej zgody),

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.